Skip to main content

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-On

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı2-Arka

künye-08-02

icindekiler_

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Yönelik Çalışan Algılarının Belirlenmesi

Dokunma İhtiyacı Açısından Showrooming ve Webrooming Davranışlarının Araştırılması

Otantik Liderliğin İşe Yabancılaşmaya Etkisi ve Lider-Üye Etkileşiminin Bu İlişkideki Düzenleyici Rolü

ISO 44001 İşbirlikçi İş İlişkileri Yönetim Sistemi Standardının Tedarik Zinciri Ortaklık Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörlerin Tesadüfi Etki Panel Tobit Modeli ile Tahmini

Authentic Leadership, Leader Anger and Follower Job Outcomes: A Comparison of Angry vs. Non-Angry Leaders

Dijitalleşmenin Ticarete ve Ekonomiye Etkisi

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Kariyer Kararlılığına Etkisi: İstanbul’daki Vakıf Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kıyamet ve Deprem: Anadolu Mitleri ve İslami Öğeler Açısından Küçük Kıyamet Filminin İncelenmesi

İş Yapma Kolaylığı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Hizmet Başarısızlığının Büyüklüğü Hizmet Telafisi Etkinliğini Etkiler Mi?

Index of Currency Market Turbulence and Estimation of Leading Indicators: The Case of Turkey

Etiket Algısının Tüketicilerin Satın Alma Üzerindeki Etkileri

Türkiye’de Düzey-2 Kapsamında Yer Alan Bölgelerin İşgücü Piyasası Performans Analizi

Dijital Oyunlarda “Şiddet” Unsuruna Oyuncuların Yüklediği Anlam: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Metafor Analizi

Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergi Gelirlerini Etkileyen Finansal Piyasa Göstergeleri

Tell Me About The Image of The Person Who Consumes Home-Packed Meals: An Alternative Way to Promote Healthy Eating Among University Students

İnternetten Alışveriş Yapan Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarının Satın Alma Tercihleri Üzerine Etkisi

İstanbul’un Arazi Kullanım Değişimi ve Metro Ağı Kapsama Alanlarına Yönelik Mekansal Analizler

Ulaştırma Altyapısı ve İmkânlarının Turizm İşletmelerinin Performansına Olan Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Dinamik Panel Veri Analizi

Identification of The Effective Criteria for The Selection of a Warehouse Site in The Healthcare Logistics Industry and Their Placement in Order of Importance by The Dematel Method

A Swara Approach for Investigating The Risk and Information Preferences of Users of Financial Information While Forming Decisions

Study of TOE Framework with Content Analysis in the Use of Marketing Management