Skip to main content

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-On

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı2-Arka

Künye-09-02

İçindekilerA Study On Consumer Attitudes Toward Imported Luxury Goods In Turkey

Geçmişten Günümüze Değer Zinciri Analizi Tartışmalarının Politik Ekonomisi

Küreselleşme Sürecinde Teknolojik Dönüşümün Lojistik Sektörüne Etkileri

Yeşil Limanlar Üzerine İçerik Analizi, 2009-2020

Tutundurma Çalışmalarının Yeni Yüzü: Şarkılarda Marka Yerleştirme Uygulamaları

Çalışanların Sendikalara Yönelik Algılarının İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Analizi

Etnosentrizm ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bitkisel Yağ Sektörü Tedarik Zincirinde Yeni Teknolojilerin Kullanımının ve Palm Yağı Tedariği Üzerinden RSPO Sertifikasyonunun Önemi Üzerine Bir İnceleme

Freight Forwarder Firması İçin Denizyolu Parsiyel Taşımacılık Stratejisinin Belirlenmesi: SWOT/Bulanık AHP Uygulaması

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistikte Eğilimler: Türkiye’de Mevcut Uygulamalar

COVID 19 Sürecinde Dergipark Sisteminde Yayınlanan İşletme Odağındaki Çalışmaların Niteliksel Değerlendirmesi

Toplumsal Hareketler Bağlamında Sosyal Medya Arşivlerinin Toplumsal Belleğin İnşasındaki Rolü

The Mediating Role Of Employee Performance In The Relationship Between Mobbing Perception and Flight Safety Culture

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığında Yaşanan Tehditler ve Çözüm ÖnerileriL

Kuş İmgesinin Söylenbilimde ve Sanatta Temsili Anaerkillik-Ataerkillik İkiliği Bağlamında Kuş İzleği

Küresel Havayolu İttifaklarının Havayolu İşletmeleri Üzerinde Yarattığı Değişim Üzerine Bir Alan Araştırması

Analysis of The Dimensions of Service Quality In Liner Marine Transportation By Structural Equation Modeling

The Role of Economic Freedom, Trade And Technology On Total Factor Productivity Growth

COVID-19 Sürecinde Medyanın Bilgilendirme Rolündeki Değişim: Eğitim Haberleri Üzerine Bir İnceleme