Skip to main content

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-On

BeykozAkademiDergisi-Cilt8Sayı1-Arka

künye-08-01

icindekiler_

 

 

Altı Sigma Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

Kredi Temerrüt Takasları Primi (Credit Default Swaps Premium-CDS) ile Avrupa Borç
Krizi İlişkisi: PIIGS Ülkeleri Üzerine Uygulama

Mağaza Kişiliği ve Öz Benlik Uyumunun Mağaza Sadakati Üzerindeki Etkileri

Magazin Haberlerinde İşlenen Aile İçi Sorunların Okur Üzerindeki Etkileri

Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: İzmir’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin
Karşılaştırmalı Analizi

1992 ve 2006 Yıllarında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi ile
Etkinlik Ölçümü

Relations Between Workplace Bullying, Conscientiousness and Counterproductive Work
Behaviours: A Study at Logistics Company

An Analysis Of The Relationship Between The Quality Of Corporate Government
Activities and The Financial Performance by Panel Data Analysis Under Cross-
Sectional Dependency: An Investigation On The Companies Listed In The Borsa
Istanbul Corporate Governance Index

Örgütsel Ekoloji Teorisi Üzerinden Girişimcilik Ekosisteminin Girişimciler Üzerindeki
Etkisi

Deneyimsel Pazarlamada Gastronomi Turizmi Açısından Artırılmış Gerçeklik
Uygulaması Kullanımının Deneyim Değeri Üzerine Etkisi: Artırılmış Gerçeklik Menü
Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

Map Of Living Lab Network and The Visualization Of Focus Areas Of Living Labs

TERS-10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Kontrol Gücündeki
DeğişiminAmpirik Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Holding Şirketleri Üzerine Bir
Uygulama

Örgütsel Pazar Yöneliminin Yönetim İnovasyonuna Etkisinde İş Karmaşıklığının Rolü

Dünya’da Ve Türkiye’de Drone Ekonomisi: Geleceğe Yönelik Beklentiler

Mutluluk-Davranış Modeli: Tüketicilerin Mental İyi Oluş Hâlinin Online Fiili Satın Alma
Davranışına Etkisi

Avrupa Birliği’ne Üye Ve Aday Ülkelerde Yönetişim İle Ekonomik Veriler Arasındaki
İlişki

Televizyonda Ve Dijital Platformda Durum Komedisi: Jet Sosyete Örneği

Akıllı Liman Dönüşümünde Zorlukların Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle
Değerlendirilmesi

Kümeleme Analizi İle Türkiye’deki Nakliyat Ve Toplam Sigorta Prim Göstergelerinin
Karşılaştırılması

G20 Ülkelerinde CO2 Emisyonu Ve Enerji Tüketiminin Sosyal Ve Ekonomik Değişkenler
Üzerindeki Etkisi