Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmelerinde Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçümü Üzerine Bir Araştırma
A Research On Measurement Of Consumer – Based Brand Equity Of Media Companies In Turkey
Prof. Dr. Türkan UĞUR DAİ, Dr. Nilüfer TUNALI

Rekreasyon – Animasyon Hizmetlerinin Sınıflandırılması Ve Otel İşletmelerindeki Öneminin Değerlendirilmesi
The Classification Of Recreation – Animation Services And Its Evaluation Of Importance In Hotel Management
Öğr. Gör. Gülşah DALKILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Burak MİL

Development Of Paperless Foreign Trade Performance Measurement Scale: The Multitrait – Multimethod Model Proposal
Kağıtsız Dış Ticaret Performans Ölçeği Geliştirilmesi: Çoklu Özellik Çoklu Yöntem Modeli Önerisi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Emre CİVELEK, Yrd. Doç. Dr. Nagehan UCA

Development Of A Transformational Leadership Scale For The Turkish Context
Türk Örgüt Çevresi İçin Bir Dönüşümcü Liderlik Ölçeği Gelitşirme Çabası
Yrd. Doç. Dr. Nigar Çağla MUTLUCAN

Okul Öncesi Dönemde Dijital Yolla Sanat Eğitimini Destekleyen Örnek Bir Çalışma
A Practical Study Supports Art Education by Digital Ways in Pre – School Period
Öğr. Gör. Merve KELEKÇİ OLGUN

Moda Odaklı Karar Verme Stilinin Alışveriş Merkezi Sadakati İlişkisinde Alışveriş Merkezi Teknolojik Donanım Tercih Nedeni Rolü
The Role Of Technological Hardware Of Shopping Mall Choice On The Relationship Between Brand Conscıousness Of Decision Making Styles And Shopping Mall Loyalty
Yrd. Doç. Dr. Yağmur ÖZYER AKSOY

Sanat Terapisi Yönteminin Ve Tekniklerinin Sağlık – İyileştirme Gücü Üzerindeki Etkisi
Art Therapy Method And Techniques Health – Effects On Improvement Power
Doktora Öğrencisi Burcu BOSTANCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHR

Kredi Kartı Kullanımındaki Tutum Ve Satınalım Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
The Factors Affecting The Attıtude And Purchasing Behavior Of Using Credit Card: A Study On Universty Students
Yrd. Doç Dr. Gülberk GÜLTEKİN SALMAN, Arş. Gör. Burçak PERKER

Higher Education Marketing: A Comparative Analysis Of Public And Foundation Universities in Turkey
Yüksekçğretim Pazarlaması: Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Okt. Mustafa ERTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Tutku EKER İŞÇİOĞL

Tüketici Yenilikçiliği ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Sisteme Güven ve Algılanan Riskin Düzenleyici Etkisi: İnstagram Dükkan Uygulamasına Yönelik Bir Araştırma
The Moderator Effects Of Trust to System And Perceived Risk On The Relationship Between Consumer Innovation And Behavioural Intentions: a Study Toward Instagram-Shop Application
Yrd. Doç. Dr. Fatih KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Caner GİRAY, Yrd. Doç. Dr. Yener GİRİŞKEN