Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:32 pm

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin Setar Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi
SETAR Type Non-Linear Unit Root Analysis For Industrial Production Index In Turkey
Öğr. Gör. Onur OĞUZ

Müzelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management in Museums
Yrd. Doç. Dr. BESTE GÖKÇE PARSEHYAN

Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Samsun – Havza Örneği
A Field Research on the Effect of Tourism in Regional Development: Samsun – Havza Example
Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Virtual Dominate Over Real?
Gündelik Hayatta Anlam Arayışı: Sanal, Gerçeğin Üzerinde Egemenlik Kurulur mu?
Yrd. Doç. Dr. Dicle YURDAKUL, Doç. Dr. Deniz ATİK