Skip to main content

Last updated on Kasım 29th, 2018 at 02:31 pm

Assessment Of Port Sustainability Indicators In The Sustainability Reporting Process
Sürdürülebilirlik Raporlama Sürecinde Liman Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Nergis Özispa, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Arabelen

Yeşil Lojistik Yönetiminde Araç Rotalama Optimizasyonu İçin Bir Model Önerisi
A Model Proposal For Green Logistics Management Vehicle Routing Optimization
Öğr. Gör. Furkan Dişkaya, S. Erdal Dinçer

Product Placement Effects On International Sales Of Clients In Exported Turkish Soap Operas
İhraç Edilen Türk Dizilerinde Ürün Yerleştiren İşletmelerin Uluslararasi Satişlarina Ürün Yerleştirmenin Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Behiye Beğendik

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri İçin Kurumsal İtibar Algısının İstatistiksel Bir Analizi
A Statistical Analysis Of The Perception Of Corporate Reputation For State And Foundation Universities
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sart, Dr. Öğr. Üyesi Funda H. Sezgin, Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Demir

Tedarik Zincirinde Risk, Risk Yönetimi ve Performans İlişkileri: Bir Literatür Taraması
Risk, Risk Management And Performance Relationships In The Supply Chain: A Literature Review
Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akkan

Mobbingin Mesleki Tükenmişlik Algisi Üzerine Etkileri: Kadin Akademisyenler Örneği
The Effects Of Mobbing On The Perception Of Occupational Burnout: The Case Of Women Academicians
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sart, Dr. Öğr. Üyesi Funda H. Sezgin, Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Demir

Ulusal Sinema: Ulus, Kültür, Kimlik ve Karakter Üzerinden Bir İnceleme
National Cinema: A Review of Nation, Culture, Identity and Characteristic
Dr. Öğr. Üyesi Levent Yılmazok