Skip to main content

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-on

BeykozAkademiDergisi-Cilt9Sayı1-arka

künye-09-01

icindekiler_

 

Havacılıkta Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme Sorununun Üniversitelerdeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Bölümlerinde Görev Alan Akademik Kadroların Niteliği-Niceliği Bağlamında Değerlendirilmesi

The Influence of Culture on The Motivation for The Use of Social Media: A Comparative Study of Turkish and German High School Students

İçgüdüsel Satın Almaya Tüketici Yenilikçiliği, Ürün İlgilenimi ve Algılanan Riskin Etkisi

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışan Sesliliği Üzerindeki Etkisi

Ağ Toplumu Yaklaşımı ile Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Önerisi

Neoliberalizm ve Şehirlerin Yeni Kültürel Koşulları

Afet Bakış Açısıyla Lojistik Depo Yeri Seçimi: İstanbul Beykoz İlçesi Üzerine Bir Uygulama

Havalimanı Kenti Kavramı: Türkiye’deki Bazı Havalimanlarının Karşılaştırılması

Atatürk’ün Yönetim Organizasyon Alanına Bir Katkısı: Sevgi- Saygı, Güven –Otoriteye İtaat, İş Disiplini ve Huzurun Kariyer Başarısına Etkisi

Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sosyal Etkilerinin Ölçümü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Stratejik Karar Vermede Eristik Gerekçelendirme: Sezgisel Karar Vermenin Etkin Uygulamasına Bir Tehdit

Endüstriyel Pazarlarda Mekânsal Markalaşma: Limanlarda Marka Kişiliği Belirlenmesi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

Tüketici Rezonansının Sosyal Medya Sitelerinden Satın Alma Niyetine Etkisi

Barış Pınarı Harekâtının Gündem Belirleme Teorisi Açısından Medyada Yer Alma Durumunun İncelenmesi

Sanatta Marka Deneyiminin Ziyaretçi Memnuniyeti ve Marka İmajı Algısı Üzerindeki Etkilerinin İlgilenim Düzeyine Göre İncelenmesi: İstanbul Bienali Üzerine Bir Araştırma

Hermeneutik Okumalar II: Empedokles’de Sevgi ve Nefret Kavramlarının Standart Model ve Higgs Bozonu Ekseninde Okunması

Is There Any Relationship Between The Right of Withdrawal From The EU and European Identity? The Brexit Case

Küresel Yoksulluk ve Kadın İstihdamı Üzerine Nitel Bir İnceleme: Bilecik İli Örneği